Over het LeidenAsiaCentre

Toepasbare Wetenschappelijke Kennis

Het LeidenAsiaCentre beoogt kennis te genereren van academisch niveau voor maatschappelijke toepassing in Nederland over het moderne Oost-Azië.

Hoofddoel en activiteiten

Op welke manieren is Azië belangrijk voor Nederland, en wat kan Nederland betekenen voor Azië? Ons onderzoek draagt bij aan een beter begrip tussen mensen en organisaties in Azië en Nederland. Het LeidenAsiaCentre richt zich in eerste instantie op Oost-Azië: China (inclusief Taiwan), Japan, Korea en ook Singapore, maar is bezig de focus te verbreden naar Zuid- en Zuidoost Azië. Het LeidenAsiaCentre er naar om zijn expertise op te bouwen, en te benutten, in samenspraak met diverse maatschappelijke partners. In het bijzonder het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld, de media, overheden en andere academische en niet-academische kenniscentra. Dit doen we door middel van:

  • Consultatie van het maatschappelijk veld bij het identificeren van onderzoeksvragen;
  • Het uitvoeren van oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek, met inachtneming van de behoeftes van zijn maatschappelijke partners;
  • Het op- en uitbouwen van een breed netwerk binnen de Nederlandse overheid, media, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld;
  • Kennisverspreiding door middel van onder andere lezingen, conferenties, intensieve trainingen en (web)publicaties.
Maatschappelijke partners

Het LeidenAsiaCentre betrekt maatschappelijke partners in Nederland bij het identificeren van relevante onderzoeksonderwerpen en het formuleren van de juiste, soms aanvullende  onderzoeksvragen. Hierdoor zal kennis gecreëerd worden die beantwoordt aan een directe maatschappelijk vraag. Het onderzoek zelf wordt vervolgens in eigen beheer uitgevoerd door aan het centrum verbonden onafhankelijke onderzoekers en andere gespecialiseerde wetenschappers en consultants in Nederland en daarbuiten. Daarnaast werken wij ook actief samen met onze partners in het verspreiden van de resultaten van het onderzoek.

Voor een overzicht van onze huidige partners klik hier

Kernthema’s

Het LeidenAsiaCentre organiseert zijn onderzoeksprojecten en andere activiteiten steeds rondom een aantal voor de komende periode vastgestelde kernthema’s, met elk een gemiddelde looptijd van ongeveer twee jaar. De kernthema’s van 2021-2022 zijn:

  • Agility in the Face of Change
  • The Challenge of Technological Solutions
  • New Challenges in Communication
  • Shifting Alliances

Het voordeel van deze aanpak is dat projecten zich kunnen concentreren op specifieke vragen, en steeds zo veel mogelijk in context met gerelateerde projecten. De kernthema’s zelf zullen op een geïntegreerde wijze worden uitgediept. Binnen een thema zullen de verschillende onderzoeksprojecten, beleidsadvies, voorlichting, onderwijs, training en netwerkopbouw gezamenlijk worden aanpakt. Naast de reeds vastgestelde thema werkt het LeidenAsiaCentre in samenspraak met belanghebbenden aan de ontwikkeling van nieuwe thema’s.

Financiën

Het LeidenAsiaCentre wordt grotendeels gefinancierd vanuit het Vaes- Elias Fonds, in beheer bij het Leids Universitair Fonds (LUF). Het Vaes-Elias Fonds is een z.g. fonds op naam en kent slechts één doelbestemming: het LeidenAsiaCentre. Naast de inkomsten uit het Vaes-Elias Fonds ontvangt de stichting voor de uitvoering van haar activiteiten inkomsten uit subsidies, giften en donaties. De Raad van Toezicht keurt eens per twee jaar een meerjarenbegroting goed, die het raamwerk vormt waarbinnen de projecten dienen te worden uitgevoerd.

Netwerkopbouw

Het LeidenAsiaCentre beschikt over een groot netwerk in Nederland binnen de centrale overheid, gemeentes, de media en in de academische wereld. Dit netwerk wordt verder uitgebouwd met contacten uit het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld, zowel in het kader van lopende onderzoeksprojecten als door specifieke netwerkactiviteiten en evenementen.

Trainingen en onderwijs

Op verzoek kan het LeidenAsiaCentre ook op maat gesneden cursussen en trainingen verzorgen.

Contact

Het LeidenAsiaCentre staat open voor verzoeken van derden voor suggesties voor thema’s voor wetenschappelijk onderzoek naar Azië. Ook zijn wij geïnteresseerd in het mede-organiseren van conferenties over relevante thema’s, en denken wij graag mee met het opzetten van initiatieven die de kennis over Azië kunnen vergroten en verspreiden. Als u in ons onderzoek of mogelijke samenwerking geïnteresseerd bent, nodigen we u uit contact op te nemen.

Email ons via info@leidenasiacentre.nl
Telefonisch zijn we bereikbaar op 071-527 2541